Betingelser ved reservation

Med mindre andet er anført i ordrebekræftelse, faktura eller på anden måde oplyst ved bestilling gælder følgende betingelser. Disse betingelser bedes du læse grundigt, da de sammen med faktura og ordrebekræftelse udgør aftalegrundlaget mellem dig, som kunde og Rid & Rejs.

Arrangement:
Vores riderejser er arrangeret af Rid & Rejs i samarbejde In The Saddle, og med Billetkontoret A/S som teknisk arrangør.

Tilmelding:
For tilmelding til vore riderejser, skal alle deltagere udfylde vores Book Ridt formular. Denne udfyldes under menuen “Book Ridt”. Person som er fakturaen er udstedt til skal være fyldt 18 år og vil være ansvarlig for hele reservationen samt betaling for denne. Udfyldt Book Ridt formular for alle rejsende, skal fremsendes til Rid & Rejs sammen med betaling af depositum for turen (ved mindre end 10 uger til rejsens start, fuld betaling).

Husk at oplyse korrekte navne som de står i de aktuelle pas og check venligst fakturaen nøje, så vi kan rette evt. fejl eller misforståelser med det samme.

Depositum og betaling:
Vi skal modtage faktureret depositum for rejsen (normalt 20 % af rejsens pris, dog min. 2.500 kr. per person), før vi endeligt kan bekræfte reservationen. Evt. afbestillingsforsikring, skal betales sammen med depositum.  Ved bestilling mindre end 10 uger før afrejse opkræves det fulde beløb. Når vi har modtaget udfyldt Book Ridt formular og korrekt betaling er tilmelding bindende for såvel kunde som rejsebureau, når depositum er betalt. Rid & Rejs modtager i øjeblikket ikke betaling med Dankort og kreditkort.

Restbeløbet skal betales senest 10 uger før rejsens start (dato vil fremgå af faktura). Vi sender ikke yderligere opkrævning og du skal altså selv sørge for at betale restbeløbet rettidigt.

Såfremt fristen for indbetalinger ikke overholdes, vil dette udgøre en annullering fra din side efter gældende regler.

Endelige rejsedokumenter vil normalt blive fremsendt således, at du har dem i hænde ca. 10-14 dage før afrejse.

Prisændringer:
Priserne er baseret på de, i bestillingsøjeblikket, gældende tariffer og valutakurser. 
Ifølge lovgivningen kan Rid & Rejs forhøje den aftalte pris, som følge af stigende ændrede valutakurser, skatter, afgifter, gebyrer og stigende transportomkostninger (herunder brændstofpriser). Eventuelle prisstigninger skal varsles senest 20 dage før rejsens påbegyndelse og må ikke overstige 10 % af rejsens averterede pris. 
Såfremt disse betingelser ikke er overholdt, kan du omkostningsfrit afbestille rejsen.

Sker der ændringer i nedadgående retning i de ovennævnte forhold indenfor 20 dage før afrejse, kan du ikke kræve prisnedsættelse, med mindre der er tale om indenlandske skatter eller afgifter, der fjernes eller nedsættes, således at besparelsen overstiger 100 kr. 

Rideniveau:
Når book ridt formularen udfyldes, er det vigtigt, at du oplyser så korrekt og præcist som muligt omkring din ridefærdigheder og erfaring, da dette hjælper os med at vurdere om du har de rette ridefærdigheder til turen. Disse informationer bliver også videresendt til vores lokale udbyder, for at denne bedst muligt kan finde en passende hest til.

Bemærk: Hvis du overvurderer din ridefærdighed, kan guiden nægte at tage dig med på turen, hvis han/hun vurderer at det er til fare for sikkerheden.

Vægtbegrænsning:
På de fleste ridt er der en vægtbegrænsning for ryttere på maksimum 90 kg – på nogle få ridt, er det endda mindre, dette vil i så fald være anført i beskrivelsen.

Det er vigtigt at du oplyser din vægt ved reservation, da der oftest kun er 1 eller 2 velegnede heste til maksimumvægt og det kan, i sammenhold med dine rideerfaring, have indflydelse på bekræftelse af ridtet.

Skulle du efter reservation forøge din vægt betydeligt, er også vigtigt at du oplyser os dette, da det kan have indflydelse på hvilken hest du skal ride.

Rejseforsikring:
Du skal have gyldig rejseforsikring for at deltage i vores ridt. I EU gælder det, udover at du medbringer det blå EU sygesikringsbevis, at du også har en gyldig rejseforsikring. Din rejseforsikring skal som minimum dække: medicinske udgifter såsom lægebehandling og hospitalsindlæggelse, personskade, død, hjemtransport og hjemkaldelse. Dækningen skal være på mindst 500.000 kr. for medicinske udgifter og mindst 500.000 kr. for hjemtransport.

På Book Ridt formularen skal du oplyse dit forsikringsselskab samt bekræfte, at du er dækket på alle rideaktiviterne. Vi forbeholder os ret til at annullere din reservation, hvis du ikke har tegnet gyldig rejseforsikring.

Handicap/kroniske sygdomme:
Har du en kronisk sydom eller et handicap, der kan have indflydelse på dit valgte ridt, skal du informere os om dette på Book Ridt formularen ved reservation. Hvis vi mener, at vi ikke kan opfylde dine specielle behov, må vi forbeholde os ret til at afvise din reservation.

Hvis ikke du har oplyst os om handicap eller kronisk sygdom ved reservation kan du risikere, at du, ud fra guidens vurdering om hvorvidt du kan gennemføre ridtet sikkert, bliver nægtet at deltage på dette. I et sådant tilfælde kan du ikke rette erstatningskrav overfor Rid & Rejs.

Specielle ønsker:
Specielle ønsker skal skrives i Book Ridt formularen. Vi vil sørge for disse vil blive videregivet til de relevante udbydere. Har du ikke modtaget en skriftlig bekræftelse på dit ønske fra Rid & Rejs, vil dette være på forespørgsel og derfor ikke garanteret.

Specielle ønsker på mad kan være svært for nogle af vore lokale udbydere på de forskellige destinationer at opfylde. Nogle kan slet ikke opfyldes og du må derfor være forberedt på et kompromis.

Ændringer fra din side:
Skulle du ønske at ændre rejsen efter endelig bekræftelse, skal vi modtage dette på skrift. 
Vi kan ikke garantere at vi kan opfylde dit ønske om ændring. Kan ændringen lade sig gøre, opkræves et ændringsgebyr på 500 kr. per person samt evt. prisforskel og gebyrer fra vores lokale leverandører og/eller flyselskabers side.

Skulle du være forhindret i at rejse, kan du muligvis overdrage din plads til en anden, som du introducerer og som har de nødvendige ridefærdigheder for ridtet. Dette skal meddeles senest 2 uger før afrejse. Skulle der være venteliste på ridtet, kan pladsen ikke overdrages til denne person, men vil i stedet gå til en person fra ventelisten. Såfremt pladsen overdrages er der følgende gebyrer: 500 kr. for overdragelsen samt evt. gebyrer fra vores lokale leverandører. Gebyret skal betales før vi kan bekræfte ændringen endeligt. 

Bemærk, at flybilletter normalt ikke kan ændres til andre personer. Der skal derfor foretages en ny reservation og vi kan således ikke garantere at prisen/rejseruten bliver den samme som den oprindelige billet. Allerede udstedte flybilletter kan i mange tilfælde ikke refunderes eller ændres. Dette vil fremgå af fakturaen.

Annullering fra din side:
Skulle du eller nogle af dine medrejsende ønske at annullere rejsen efter dette er bekræftet, skal den ansvarlige for reservationen meddele os dette på skrift. Vi vil først godtage og effektuere annulleringen når vi har modtaget den skriftligt. 
Følgende annulleringsgebyrer opkræves pr. person;

Annullering 70 eller flere dage før afrejse:           Depositum.
Annullering 69 til 29 dage før afrejse:                   50 % af rejsens pris + kr. 500,-.
Annullering mindre end 29 dage før afrejse:       100 % af rejsens pris.

Afbestillingsforsikring kan ikke annulleres. 

Bemærk: flybilletter kan ofte ikke annulleres og dermed ikke refunderes. Dette vil fremgå af fakturaen. Dertil kan der være andre annulleringsbetingelser på evt. tillægsydelser såsom transfer, billeje og forlængelse. Dette vil også fremgå af faktura.

Ændringer eller annullering fra vores side:
Vore ridt planlægges langt ud i fremtiden. Vi forbeholder os derfor ret til ændringer der også kan omfatte allerede bekræftede reservationer.

Skulle der komme en større ændring f.eks. at hele ridtets oprindelige tema eller formål ændres, at der ændres på standarden eller niveauet for ridtet, at start eller sluttidspunkt ændres mere end 12 timer eller at startsted eller slutsted ændres væsentligt, har du tre muligheder: 

  • Acceptere ændringen 
  • Vælge en andet ridt uden ændringsgebyr, dog skal du betale en evt.  difference hvis ridtet eller rejsen er dyrere, vi tilbagebetaler naturligvis en evt. difference hvis ridtet eller rejsen er billigere end den oprindeligt fakturerede
  • Annullere ridtet omkostningsfrit.

Du bedes bemærke at en evt. afbestillingsforsikring ikke kan refunderes da policen vil have været i kraft siden depositum blev indbetalt. 

Ovenstående vil ikke være gældende ved mindre ændringer.

Skulle vi annullere ridtet pga. manglende tilslutning (minimum antal deltagere ikke er nået) tilbagebetaler vi naturligvis beløbet for ridtet/rejsen som er faktureret. Normalt tages der stilling til om en ridt gennemføres ca. 4 uger før afrejse.

I tilfælde af annullering eller væsentlige ændringer, erstatter vi ikke tabt ferie eller andre udgifter forbundet med dette, såsom flybilletter, hotelophold etc. købt hos andre udbydere.

Force Majeure:
I tilfælde af Force Majeure (udefra kommende omstændigheder, som vi eller vores samarbejdspartnere ikke har indflydelse på eller mulighed for at forudse) kan vi eller vores lokale leverandører blive nødt til pludselig at aflyse rejsen. I et sådant et tilfælde, tilbagebetaler vi naturligvis ridtet/rejsens fulde pris ifølge faktura. Du kan derudover ikke gøre krav på erstatning, heller ikke for arrangement købt hos andre udbydere.

Vores ansvar:
Rid & Rejs optræder som agent for In The Saddle og med Billetkontoret A/S som teknisk arrangør. Rid & Rejs´ ansvar for mangler samt person – og tingskade er begrænset til det erstatningsansvar der er anført i l Internationale konventioner for fly, skibs –og togtrafik. Flytrafik; Warszawa Konventionen. Skibsrejser: Athen Konventionen, Togrejser: COTIF/CIF Konventionen. Erstatningsbeløbene i disse konventioner er sædvanligvis meget lave. Også erstatning for ødelagt eller mistet bagage er meget begrænset.

Dit ansvar/Sikkerhed på ridtet:
Du skal bære sikkerhedsgodkendt ridehjelm på alle vore ridt, både når du rider og omgås hestene. På nogle ridt tilbyder de ridehjelme til udlejning, men du må ikke stole på sikkerheden i disse hjelme – medbring din egen. Det er også vigtigt at din ridehjelm er i din rigtige størrelse.

Under ridtet og i omgangen med hestene, skal du følge guidens instruktioner. Med din reservation forpligtiger du dig til at acceptere guidens beslutninger, dette gælder også at sidde af hesten eller at helt nægte dig at ride (grundet f.eks. mangel på ridefærdigheder, god opførsel eller helbred) der vurderes som være til fare for sikkerheden, velfærden for hestene eller andre personer.

Der er altid en naturlig risiko ved ridning og omgang med heste. Det er levende dyr og ridning er ofte fysisk krævende, finder sted i forskelligt terræn og under skiftende vejrforhold. Deltagelse i vores riderejser finder sted på eget ansvar og du vil derfor blive bedt om at underskrive en separat anerkendelse og accept af dit personlige ansvar ved dette. Hvis du bliver nægtet tilladelse til at ride, grundet du ikke vil underskrive “acceptance of risk” dokumentet eller nægter at bære ridehjelm, kan du ikke gøre krav om kompensation eller refundering overfor Rid & Rejs

Det er dit ansvar at sørge for gyldigt pas og de for rejsens gennemførelse nødvendige visa og vaccinationer, at holde dig underrettet med evt. ændrede fly tider og, hvis nødvendigt, genbekræfte (reconfirme) din pladsreservation overfor flyselskabet ved at kontakte flyselskabet senest 72 timer før hjemrejse. Du er også forpligtiget til at møde rettidigt op på de oplyste steder ved ud– og hjemrejse. 

Ligeledes er det dit ansvar straks ved modtagelse af faktura, ordrebekræftelse og øvrige rejsedokumenter, at kontrollere at disse er i overensstemmelse med det bestilte og at samtlige navne er korrekte jævnfør aktuelle pas. Rid & Rejs påtager sig intet ansvar for de følger som ukorrekte oplysninger kan medføre.

Det er op til dig selv at foretage valg af rejsemål og herunder undersøge de lokale forhold. Informationer kan findes på Udenrigsministeriets hjemmeside: www.um.dk 

Flyrejsen:
Ønsker du selv at arrangere flyrejsen, må denne endelig ikke købes, før vi har bekræftet dit ridt på skrift. Tjek også at flyene passer med tidspunktet for transfer på ridtet, da den kan være på fastsatte tidspunkter.

Arrangerer vi flyrejsen og har du udover den anførte rejserute, særlige krav til din billets fleksibilitet, skal de være anført i faktura. Ændringer af rejserute, forlængelse eller vederlagsfri annullering kan kun ske, såfremt dette er anført på faktura. Det er vigtigt, at alle navne på faktura og især på alle billetter stemmer overens med navnet i dit/jeres aktuelle pas. Kunstnernavne og mellemnavne må ikke benyttes som efternavne. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem navnene i pas og billetter, kan afrejse nægtes uden ansvar for flyselskab og Rid & Rejs.

Pas, visum og vaccination:
Rid & Rejs oplyser forhold vedrørende pas, visum, sundhedsmæssige betingelser, herunder krav om vaccinationer eller lignende betingelser, som skal være opfyldt, for at rejsen kan gennemføres. Rid & Rejs’ oplysninger gælder for rejsende med dansk pas. Kunden er forpligtiget til at sørge for at medbringe gyldigt pas og de for rejsens gennemførelse nødvendige visa. Ved andet statsborgerskab bør den rejsende søge oplysninger om de krav, der stilles til eventuelt visum. Den rejsende skal endvidere ved bestillingen oplyse om evt. andet statsborgerskab, så Rid & Rejs kan give fornøden vejledning. Undlades sådanne oplysninger med en eventuel afvisning ved grænsen til følge, kan der ikke gøres krav gældende overfor Rid & Rejs. Kontakt din læge eller vaccinationshus for oplysninger om vaccinationer, du kan også finde oplysninger på Statens Serum Instituts hjemmeside: www.ssi.dk

Reklamation :
Reklamation over mangler på ridtet/rejsen skal rettes til Rid & Rejs, In The Saddle eller vores lokale repræsentant så snart manglen konstateres, således at vi har mulighed for straks at afhjælpe problemet. Krav angående mangler, der ikke har kunnet afhjælpes på stedet, skal være Rid & Rejs i hænde indenfor rimelig tid efter rejsens afslutning. Ved uenighed mellem Rid & Rejs og den rejsende vedrørende mangler ved pakkerejser, kan sagen indbringes for Pakkerejseankenævnet. Røjelskær 11, 3.sal, 2840 Holte. Tlf: 45461100.

Vores tekniske arrangør Billetkontoret A/S er medlem af Rejsegarantifonden (medlemsnummer 650). Billetkontoret A/S er også medlem af Danmarks Rejsebureau Forening og er dermed forpligtiget til at følge, de af nævnet, afsagte kendelser. Klager vedr. flyselskaber varetages af Forbrugerklagenævnet. Klager vedr. flyaflysninger og/eller boardingafvisninger behandles af Statens Luftfartsvæsen (SLV).

Værneting og lovvalg 
Sø- og Handelsretten i København. Eventuelt søgsmål mod Rid & Rejs skal afgøres efter dansk ret og anlægges ved dansk domstol eller voldgift.

 

Advarsel: Dette er stærkt vanedannende